Cách đo điện áp một chiều

expected string or bytes-like object