Cách đo điện trở nối đất không dùng điện cực phụ

expected string or bytes-like object