Giải pháp bảo quản thiết bị ngày xuân

expected string or bytes-like object