Giảm nguy hại từ sóng hài trên lưới điện

expected string or bytes-like object