Hướng dẫn sử dụng đồng hồ vạn năng để kiểm tra đi ốt (DIODE)

expected string or bytes-like object